Home

Gedragscode goed bestuur
Stadsoverleg gaat uit van de geddragscode goed bestuur:
 1. Openheid en integriteit: Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 2. Participatie: Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.
 3. Behoorlijke contacten met burgers: Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.
 4. Doelgerichtheid en doelmatigheid: Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
 5. Legitimiteit: Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en  die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
 6. Lerend en zelfreinigend vermogen: Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de  organisatie hier op in.
 7. Verantwoording: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving  te verantwoorden.
Iedere dorpsbewoner kan zich aanmelden voor het bestuur van de dorpsraad. Als  meer dan 9 kandidaten zich aanmelden, worden de bestuursleden door de inwoners gekozen.
Vanuit het bestuur wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.
Het bestuur van het Stadsoverleg denkt op verzoek van Stichting het Trefpunt ook mee met deze stichting.
Een aantal keren per jaar organiseren we een inwonersavond.
Op deze inwonersavonden kan iedere inwoner uit Stad zijn/haar ideeŽn voor Stad inbrengen.
Deze ideeŽn vormen de basis voor het jaarlijks op te stellen leefbaarheidsplan, onze dorpsvisie en ons dorpsplan.
In het leefbaarheidsplan maken we per jaar inzichtelijk wat de speerpunten zijn.
Hieraan zijn ook bedragen per project gekoppeld.

Iedereen is altijd van harte uitgenodigd om mee te denken in het belang van ons dorp.
We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.
Bewoners groepen werken thema's uit en presenteren die op de inwonersavonden.
De thema's zijn aangedragen door de dorpsbewoners.   
U kunt ons altijd mailen om nieuwe ideeŽn aan te dragen. Nieuwe ideeŽn kunt u mailen naar stadsoverleg@gmail.comHet Stadsoverleg
Het Stadsoverleg vormt de dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet.
We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.
Binnenkort zullen we aan u het dorpsplan presenteren. Dit is opgesteld aan de hand van de input van Stadtenaren.
Jaarlijks stellen we ook een leefbaarheidsplan met een begroting voor alle activiteiten op.

Het Stadsoverleg is er voor en door de Stadtenaren.
Vanaf 2015 kent het Stadsoverleg een bestuur om allerlei formele zaken m.b.t. ons dorp te bespreken en algemene vergaderingen voor te bereiden.
Het bestuur van de dorpsraad wordt om de 4 jaar gekozen. In 2019 vinden er weer nieuwe verkiezingen plaats.
Het bestuur telt max. 9 leden.
Bestuursleden Stadsoverleg:
 1. Jerry van Bergen
 2. Wilco Blok
 3. Jaap de Bonte
 4. Stella Braber
 5. Piet Diepenhorst
 6. Jannie van Eck
 7. Kimberly van der Leeden
 8. Natalie Mijnders
 9. Vacature - u kunt zich nog aanmelden
Doelen Stadsoverleg
 • Zorgen dat themaís die in ons dorp leven besproken worden.
 • Het contact en de communicatie binnen de Stadse gemeenschap stimuleren, daardoor kunnen we de onderlinge band versterken en door samen te werken, kunnen we meer bereiken.
 • Verzamelpunt en klankbord zijn voor alles wat er leeft binnen de Stadse gemeenschap.
 • Het eerste aanspreekpunt voor externen.
 • Zaken die met anderen worden afgestemd, moeten relevant zijn voor de Stadse gemeenschap en de mening van de Stadtenaren wordt daarbij  meegenomen.
 • Niet alleen wensen neer leggen bij anderen, maar kijken wat we met elkaar kunnen doen om zaken voor ons dorp te verwezenlijken. 
 • Er samen voor zorgen dat de leefbaarheid verbetert en het welzijn van ouderen en jongeren wordt vergroot.

'Stadsoverleg is er voor en door de Stadtenaren'